Algemene Voorwaarden

1. Deze contractuele voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen de klant en de facturatie-dienst van Carrefour Belgium voor alle aankopen bij Carrefour Belgium (en haar filialen (voor zover van toepassing), met maatschappelijke zetel gevestigd te Olympiadenlaan 20, 1140 Evere en met ondernemingsnummer 0448.826.918. Door u in te schrijven in het My Invoice programma, een My Invoice Card aan te vragen en/of facturen aan te vragen, verklaart u zich formeel akkoord met de volgende contractuele voorwaarden. Niettegenstaande voorgaande zal, vooraleer u uw registratie bevestigt, u worden gevraagd om de algemene voorwaarden van de facturatie-website van Carrefour Belgium te aanvaarden door het vakje onderaan het registratieformulier aan te vinken. Indien u een My Invoice Card aanvraagt of ontvangt in de winkel, zal deze enkel en alleen gebruikt kunnen worden na inschrijving op My Invoice  en na aanvaarding van deze voorwaarden. Carrefour behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is consulteerbaar op de Website. Het is aan de klant om regelmatig  de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien u niet akkoord zou gaan met eventuele gewijzigde voorwaarden, heeft u het recht om uw My Invoice account kosteloos af te sluiten.

2. Het doel van My Invoice is de klant in staat te stellen om elektronische facturen aan te vragen voor zijn aankopen bij Carrefour Belgium en dit op basis van het kassaticket, door middel van afgifte van zijn My Invoice Card of zijn Professionele Carrefour Bonuscard op het ogenblik van betaling. My Invoice laat toe de reeds eerder uitgegeven facturen of creditnota’s te raadplegen.  .

3. Eens de klant een My Carrefour – account heeft aangemaakt (voor meer informatie klik hier) en na de inschrijving van de klant tot My Invoice en na aanvaarding van de voorwaarden, krijgt de klant van Carrefour Belgium een mail ter bevestiging van zijn inschrijving en zijn keuze om facturen op zijn aanvraag elektronisch te ontvangen. Zodra de klant zichzelf wenst uit te schrijven, kan hij hiervoor contact opnemen met de Helpdesk op het nummer 0800/9.10.11.

4. De klant registreert zich eenmalig op My Invoice, en vult zijn profiel in (en/of wijzigt indien noodzakelijk). Deze registratie is eveneens vereist indien de Klant gebruik maakt van zijn My Invoice Card. U kan zich als klant inschrijven voor professionele doeleinden (met ondernemingsnummer en/of btwnummer), als organisatie (vereniging zonder BTW nummer) of voor particuliere doeleinden (zonder ondernemingsnummer en zonder btw nummer). Opgelet indien u een My Carrefour – account heeft aangemaakt als Particulier, kan u hier geen My invoice account aankoppelen voor professionele doeleinden en vice versa. Daarenboven, indien u bent ingeschreven voor professionele doeleinden kan u via dezelfde account geen facturen opvragen voor particuliere doeleinden en vice versa. U kan zich echter wel een tweede maal inschrijven voor een ander doeleind. Dit vereist een ander e-mail adres.  Gelieve te noteren dat reeds opgestelde facturen en credit nota’s niet gewijzigd kunnen worden.

5. De klant kan, na inschrijving op My Invoice en na aanvaarding van de contractuele voorwaarden, een factuur aanvragen door ingave van zijn kassaticketnummer op de My Invoice site, en dit binnen een termijn van maximaal 3 maanden volgend op de afgifte van het kassaticket. Indien de klant gebruik maakt van zijn My Invoice Card, kan de klant, na registratie op My Invoice, zijn factuur aanvragen aan de kassa door middel van afgifte en scanning van deze My Invoice Card op het ogenblik van betaling. Indien u gebruikt maakt van de mobiele applicatie van Carrefour kan u uw kasticket digitaal visualiseren, en op basis van deze gedigitaliseerde view een factuur aanvragen.

6. Indien u in het bezit bent van een Carrefour Bonus Card als Professioneel Gebruiker (zie voorwaarden Carrefour Bonus Card programma – voor meer informatie klik hier) zal u voor de aankopen gekoppeld aan deze Carrefour Bonus card, automatisch een factuur ontvangen via My invoice. Het louter en alleen afgeven van je Carrefour Bonus Card (Professioneel Gebruiker) aan de kassa of het gebruik van je Professionele Carrefour Bonus Card bij online aankopen zal aldus automatisch een factuur genereren.

7. Voor uw aankopen verricht met een Carrefour Bonus Card gekoppeld aan uw status als Particulier Gebruiker of voor uw aankopen zonder gebruik te maken van uw Carrefour Bonus Card dient u uw factuur, voor particuliere doeleinden, op te vragen via My Invoice of via het gebruik van je My Invoice Card aan de kassa.  

8. Een factuur wordt gegenereerd voor alle aankopen gekoppeld aan het desbetreffende kassaticket. Het is niet mogelijk om een elektronische factuur aan te vragen voor een gedeelte van de aankopen van een kassaticket. Na de aanvraag van de klant(via de site, via de My Invoice Card of door gebruik van zijn Professionele Carrefour Bonus Card) voor het bekomen van en factuur voor zijn aankopen zal Carrefour Belgium de factuur electronisch verzenden aan de klant en dit ten vroegste 1 dag na de aanvraag. Deze factuur is digitaal gehandtekend en wordt per mail verstuurd aan de klant. Deze factuur is de enige wettelijke en correcte factuur. Deze factuur omvat immers een digitale handtekening en wordt eveneens ter beschikking gesteld aan de klant via zijn MyInvoice-account in de rubriek ‘Mijn facturen’. Carrefour Belgium garandeert de authenticiteit van de factuur als tevens dat de factuur alle vereiste gegevens omvat. Daarenboven verzekert Carrefour Belgium de gelijkwaardigheid van de elektronische factuur aan de papieren factuur. Elke elektronische factuur door Carrefour Belgium ter beschikking gesteld van de klant door middel van My Invoice is tegenstelbaar aan derden. Indien in bepaalde omstandigheden de klant verplicht zou zijn om een papieren factuur te ontvangen, zal Carrefour Belgium, kosteloos, aan de klant een papieren duplicaat van de elektronische factuur bezorgen.

9. De klant kan zijn elektronische facturen gedurende 24 maanden volgend op hun uitgifte opnieuw (kosteloos) raadplegen via My Invoice en eventueel afprinten. Alle documenten (PDF) gegenereerd via My Invoice kunnen worden geraadpleegd, geregistreerd en uitgeprint via de gewone besturingssystemen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om al deze elektronische documenten te bewaren gedurende de wettelijke vereiste termijnen. Carrefour draagt op dit vlak geen enkele verantwoordelijkheid.

10. Klanten met buitenlandse BTW-nummers kunnen geen facturen aanvragen My Invoice.

11. Carrefour Belgium verwerkt uw gegevens (contactgegevens en facturatiegegevens) op basis van deze overeenkomst, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer en uitvoering van de diensten van My Invoice en dit in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring zoals u deze kan terugvinden op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw My invoice account. Na beëindiging van uw My Invoice account worden uw persoonsgegevens nog maximaal  12maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Niettegenstaande voorgaande, bewaart Carrefour de facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Indien de klant zijn  rechten zoals uiteengezet in de privacyverklaring uitoefent, zal het schrappen van gegevens die noodzakelijk zijn voor aanmaken van facturen en/of kredietnota’s  tot gevolg hebben dat de klant niet langer gebruik kan maken van deze mogelijkheid via My Invoice. Het schrappen van bepaalde gegevens doet geen afbreuk aan de wettelijkheid van de reeds door Carrefour Belgium opgestelde facturen en /of kredietnota’s. Deze facturen en/of kredietnota’s zullen in het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour niet geschrapt worden.

De gegevenswijzingen worden verwerkt binnen de maand volgend op de aanvraag.

12. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant teneinde toegang te verkrijgen tot zijn account als tevens zijn My Invoice Card zijn strikt vertrouwelijk. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn wachtwoord, voor het bewaren van zijn My Invoice Card en dient elk misbruik te vermijden. Alle activiteiten die op My Invoice worden uitgevoerd met zijn wachtwoord en gebruikersnaam als tevens elke aanvraag via zijn My Invoice Card, worden aan de klant toegewezen. In geval van verlies van de gebruikersnaam en wachtwoord of ingeval van verlies van zijn My Invoice Card, of als de klant vermoedt dat hun vertrouwelijke karakter werd geschonden, dient de klant zo snel mogelijk contact met Carrefour Belgium op het nummer 0800/9.10.11.

13. Carrefour Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

14. Indien de klant zijn My Invoice Card online aanvraagt, zal deze per post worden toegestuurd aan de klant op het adres dat hij aan Carrefour Belgium bezorgd heeft op het ogenblik van zijn inschrijving. Carrefour Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant verkeerde gegevens heeft opgegeven op het ogenblik van zijn inschrijving. Indien de klant zijn My Invoice Card niet heeft ontvangen binnen een termijn van 1 maand volgend op zijn inschrijving en aanvraag via My Invoice, dient hij Carrefour Belgium hierover onmiddellijk in te lichten door contact op te nemen met onze Helpdesk 0800/9.10.11. Carrefour Belgium kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de My Invoice Card bij het verzenden ervan.

Carrefour Belgium kan inschrijvingen van een of meerdere klanten opschorten en annuleren of kan bepaalde klanten uitsluiten, na schriftelijke kennisgeving, indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: fraude, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een poging om de servers van de organiserende onderneming te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen.

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen zonder dat de aansprakelijkheid van Carrefour Belgum kan ingeroepen worden. Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, opgelopen in het kader van het gebruik van My Invoice of het gebruik van de My Invoice Card.

15. Heeft de klant toch een klacht, dan kan deze contact opnemen met het onthaal in de winkel of met onze Helpdesk op het nummer 0800/9.10.11. « Ontevreden ondanks onze inspanningen ? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

16.  In geval er misbruik wordt gemaakt van My Invoice of de My Invoice Card, indien de algemene voorwaarden niet worden gerespecteerd, in geval van fraude in hoofde van de klant…  (deze oplijsting is niet limitatief) behoudt Carrefour Belgium zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om haar belangen te vrijwaren en de eventuele geleden schade te recupereren. 

17. Carrefour Belgium N.V. stelt alles in het werk om My Invoice en de My Invoice Card met alle redelijke middelen te beveiligen. Carrefour Belgium neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie of smartphone, veroorzaakt door het gebruik van My Invoice.  Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een — zelfs tijdelijke — onderbreking van de service op haar website of mobiele applicatie of onderbreking in de werking van de My Invoice Card. My Invoice kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover Carrefour Belgium geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent.

18. Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie die de klant ons heeft bezorgd op ogenblik van zijn inschrijving op My Invoice.

19. In België is My Invoice van Carrefour beperkt tot het Belgisch grondgebied. Het Belgisch recht is van toepassing, en enkel de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Carrefour Belgium zijn bevoegd in geval van een geschil.