Algemene Voorwaarden

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen de klant en de facturatie-dienst van Carrefour Belgium (voor alle deelnemende winkels waarvan de lijst kan worden teruggevonden op de website myinvoice.carrefour.eu, hierna ‘Deelnemende winkels’). Door deze website te bezoeken, u in te schrijven, een My Invoice Card aan te vragen en/of facturen aan te vragen, verklaart u zich formeel akkoord met de volgende voorwaarden. Niettegenstaande voorgaande zal, vooraleer u uw account bevestigt, u worden gevraagd om de algemene voorwaarden van de facturatie-website van Carrefour Belgium te aanvaarden door het vakje onderaan het registratieformulier aan te vinken. Indien u een My Invoice Card aanvraagt of ontvangt in de winkel, zal deze enkel en alleen gebruikt kunnen worden na inschrijving op de website en na aanvaarding van de algemene voorwaarden. Carrefour behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is aan de klant de algemene voorwaarden regelmatig te consulteren. Wanneer een klant een factuur aanvraagt, verklaart hij zich automatisch akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden.

2.    De naam en het logo van Carrefour, en ook de namen en logo’s van andere bedrijven die deel uitmaken van de groep Carrefour en op deze website worden vermeld, zijn namen en merken die door nationale en internationale wetten zijn beschermd.
De gebruikersrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot deze website en de daar op vermelde merknamen en logo’s zijn de exclusieve eigendom van Carrefour. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium.

3.    Het doel van deze website is de klant in staat te stellen om elektronische facturen aan te vragen voor aankopen bij de Deelnemende winkels en dit op basis van het kassaticket of door middel van afgifte van zijn My Invoice Card op ogenblik van betaling en/ of het raadplegen van reeds uitgegeven facturen of creditnota’s.  Opgelet, creditnota’s kunnen enkel aangevraagd worden in de desbetreffende winkel. Na de inschrijving van de klant op onze facturatie-website en na aanvaarding van de algemene voorwaarden, krijgt de klant van Carrefour Belgium een mail ter bevestiging van zijn inschrijving en zijn keuze om facturen op zijn aanvraag elektronisch te ontvangen. Zodra de klant zichzelf wenst uit te schrijven, kan hij hiervoor contact opnemen met de Helpdesk op het nummer 0800/9.10.11.

4.    De klant registreert zich eenmalig op de facturatie-website en vult zijn profiel in (en wijzigt indien noodzakelijk). Deze registratie is eveneens vereist indien de Klant gebruik maakt van zijn My Invoice Card. Carrefour Belgium verbindt er zich toe om elke wijziging van het profiel van de klant, doorgegeven door de klant via de website, te verwerken binnen de 10 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de klant zijn profielgegevens heeft gewijzigd op zijn account. Noteer evenwel dat reeds aangemaakte facturen niet aangepast zullen worden.

5.    De klant kan, na inschrijving op de website en na aanvaarding van de algemene voorwaarden een factuur aanvragen door ingave van zijn kassaticketnummer (gekoppeld aan zijn aankopen bij de Deelnemende winkels), en dit binnen een termijn van maximaal 3 maanden volgend op afgifte van het kassaticket. Indien de Klant gebruik maakt van zijn My Invoice Card, kan de Klant, na registratie op de website, zijn factuur aanvragen aan de kassa van de Deelnemende winkels door middel van afgifte en scanning van deze My Invoice Card  op het ogenblik van betaling. Een factuur wordt gegenereerd voor alle aankopen gekoppeld aan het desbetreffende kassaticket. Het is niet mogelijk om een elektronische factuur aan te vragen voor een gedeelte van de aankopen van het desbetreffende kassaticket. De factuur wordt per mail verstuurd naar het mailadres dat de klant heeft opgegeven in zijn profiel gegevens. Indien de klant gebruik maakt van een My Invoice Card zal de gevraagde factuur ten vroegste 1 dag na de desbetreffende aankoop aan de klant ter beschikking worden gesteld per mail voorzover hij zich heeft geregistreerd op My Invoice en de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De klant kan zijn elektronische facturen aangevraagd via de website of aan de kassa via zijn My Invoice Card en/of zijn elektronische creditnota’s, die hij enkel en alleen kan aanvragen in de winkel, gedurende 24 maanden volgend op hun uitgifte opnieuw (kosteloos) raadplegen op de website My Invoice en eventueel afprinten. Alle documenten (pdf) gegenereerd via deze website kunnen worden geraadpleegd, geregistreerd en uitgeprint via de gewone besturingssystemen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om al deze elektronische documenten te bewaren gedurende de wettelijke vereiste termijnen. Carrefour draagt op dit vlak geen enkele verantwoordelijkheid.

6. Klanten met buitenlandse BTW-nummers kunnen geen facturen aanvragen via de website.

7. Onmiddellijk na de aanvraag van de klant zal Carrefour Belgium de voorlopige factuur tonen en verzenden aan de klant. Deze factuur zal nadien digitaal gehandtekend worden en per mail worden verstuurd aan de klant. Enkel de factuur die aan de klant verstuurd wordt in de tweede mail, is de enige wettelijke en correcte factuur. Deze factuur omvat immers een digitale handtekening. Nadien zal deze digitaal gehandtekende factuur ter beschikking worden gesteld aan de klant via zijn MyInvoice-account in de rubriek ‘Mijn facturen’. Indien de klant gebruik maakt van zijn My Invoice Card, zal geen voorlopige factuur ter beschikking worden gesteld aan de klant. In dit geval krijgt de klant direct een digitaal gehandtekende factuur per mail dewelke hij eveneens kan raadplegen via zijn MyInvoice-account. Carrefour Belgium garandeert de authenticiteit van de factuur als tevens dat de factuur alle vereiste gegevens omvat. Daarenboven verzekert Carrefour Belgium de gelijkwaardigheid van de elektronische factuur aan de papieren factuur. Elke elektronische factuur door Carrefour Belgium ter beschikking gesteld van de klant door middel van deze website is tegenstelbaar aan derden. Indien in bepaalde omstandigheden de klant verplicht zou zijn om een papieren factuur te ontvangen, zal Carrefour Belgium, kosteloos, aan de klant een papieren duplicaat van de elektronische factuur bezorgen.

8. Carrefour Belgium respecteert uw privacy en dit overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Alle gegevens die de klant aan Carrefour Belgium heeft bezorgd in het kader van zijn inschrijving op deze website worden enkel en alleen gebruikt door Carrefour Belgium in het kader van het beheer van de website en voor de opstelling van de door de klant aangevraagde elektronische facturen en/of kredietnota’s. Carrefour Belgium verbindt er zich toe deze gegevens niet kenbaar te maken aan derden, behoudens in de gevallen opgelegd door de wet.

     De klant heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens beschikbaar bij Carrefour Belgium in het kader van het project My invoice en dit via zijn profiel ter beschikking op zijn MyInvoice account. De klant heeft steeds de mogelijkheid deze gegevens aan te passen, te wijzigen of te schrappen. Het schrappen van persoonsgegeven die noodzakelijk zijn voor aanmaken van facturen en/of kredietnota’s heeft tot gevolg dat de klant niet langer gebruik kan maken van deze mogelijkheid via deze website. Het schrappen van de persoonsgegevens doet geen afbreuk aan de wettelijkheid van de reeds door Carrefour Belgium opgestelde facturen en /of kredietnota’s. Deze facturen en/of kredietnota’s zullen in het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour niet geschrapt worden.

     De gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant teneinde toegang te verkrijgen tot zijn account als tevens zijn My Invoice Card zijn strikt vertrouwelijk. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn wachtwoord, voor het bewaren van zijn My Invoice Card en dient elk misbruik te vermijden. Alle activiteiten die op deze website worden uitgevoerd met zijn wachtwoord en gebruikersnaam als tevens elke aanvraag via zijn My Invoice Card, worden aan de klant toegewezen. In geval van verlies van de gebruikersnaam en wachtwoord of ingeval van verlies van zijn My Invoice Card, of als de klant vermoedt dat hun vertrouwelijke karakter werd geschonden, dient de klant zo snel mogelijk contact met Carrefour Belgium op het nummer 0800/9.10.11 .                                                                   

9. Carrefour Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

    Indien de klant zijn My Invoice Card aanvraagt via de website My Invoice, zal deze per post worden toegestuurd aan de klant op het adres dat hij aan Carrefour Belgium bezorgd heeft op het ogenblik van zijn inschrijving. Carrefour Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant verkeerdelijk gegevens heeft opgegeven op het ogenblik van zijn inschrijving. Indien de klant zijn My Invoice Card niet heeft ontvangen binnen een termijn van 1 maand volgend op zijn inschrijving en aanvraag via de website My Invoice, dient hij Carrefour Belgium hierover onmiddellijk in te lichten door contact op te nemen met onze Helpdesk 0800/9.10.11. Carrefour Belgium kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de My Invoice Card bij het verzenden ervan.

     Carrefour kan inschrijvingen van een of meerdere klanten opschorten en annuleren of kan bepaalde klanten uitsluiten, na schriftelijke kennisgeving, indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: fraude, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een poging om de servers van de organiserende onderneming te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, … 

     Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Carrefour zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de aansprakelijkheid van Carrefour kan ingeroepen worden. Carrefour kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de inschrijving van de klant op deze website of het gebruik van zijn My Invoice Card

10. Heeft de klant toch een klacht, dan kan deze contact opnemen met het onthaal in de winkel of met onze Helpdesk op het nummer 0800/9.10.11  .

11.  In geval er misbruik wordt gemaakt van de site of de My Invoice Card, indien de algemene voorwaarden niet worden gerespecteerd, in geval van fraude in hoofde van de klant…  (deze oplijsting is niet  limitatief) behoudt Carrefour Belgium zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om haar belangen te vrijwaren en de eventuele geleden schade te recupereren. 

12. Carrefour Belgium stelt alles in het werk om de website en de My Invoice Card met alle redelijke middelen te beveiligen. Carrefour Belgium neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie, veroorzaakt door het gebruik van deze website.  Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een — zelfs tijdelijke — onderbreking van de service op haar website of onderbreking in de werking van de My Invoice Card. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Carrefour Belgium geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie die de klant ons heeft bezorgd op ogenblik van zijn inschrijving op deze website.

13. In België is de facturatie-website van Carrefour beperkt tot het Belgisch grondgebied. Het Belgisch recht is van toepassing, alleen de rechtbanken op Belgisch grondgebied zijn bevoegd.