Frequently Asked Questions

Algemeen (0)

Indien uw account aangemaakt is in de winkel en u heeft bij de creatie geen emailadres opgegeven, kan u later rechtstreeks toegang krijgen tot My Invoice. U dient enkel uw emailadres door te geven aan de Onthaaldesk van de winkel of de Helpdesk (+32 800 9 10 11). Eens deze nieuwe gebruikersnaam geregistreerd kan u op de welkompagina van My Invoice een 'wachtwoord vergeten' aanklikken. Na het ontvangen van de 'wachtwoord vergeten'-mail zal u toegang hebben tot de applicatie en kan u de reeds aangemaakte facturen consulteren.

Uiteraard is het mogelijk andere facturatieadressen op te geven. Bij de registratie kan u maar 1 ander facturatieadres opgeven. Wenst u echter meerdere adressen te definiëren dan raden we u aan om nadien in het luik 'Mijn coördinaten' deze anderen te definiëren.

 

 

Voor officiële aankopen verzoeken we u niet deze applicatie te gebruiken maar de factuur aan te vragen aan de Onthaaldesk van de winkel. Ze zullen de procedure opstarten tot teruggave van de BTW.

Spijtig genoeg niet. U kan evenwel een factuur aanvragen aan de Onthaaldesk van de winkel. Ze zullen de procedures opstarten tot teruggave van de betaalde BTW.

Klanten met een buitenlands BTW-nummer kunnen niet registreren via deze applicatie. Voor dit type cliënteel zijn er specifieke procedures uitgewerkt.

Facturen kunnen dan ook niet aangemaakt worden via My Invoice. Omdat het hier intracommunautaire leveringen betreft, dient u zich tot de onthaaldesk van de winkel te begeven. Hier zal een specifieke factuur worden opgemaakt.

Uw klantgegevens worden steeds bewaard en dit om twee redenen. Enerzijds willen wij uw historiek van facturen behouden mocht er nog een kredietnota dienen opgemaakt te worden. Anderzijds kan het best wel zijn dat u na een periode terug besluit om facturen aan te maken op deze geregisteerde gebruiker. Daar een gebruikersnaam maar éénmaal kan aangemaakt worden (net zoals dit het geval is voor een BTW-nummer), houden wij deze gegevens voor u beschikbaar en kunnen ze op eender welk ogenblik terug activeren wanneer dit mocht nodig zijn. Wenst u effectief niet langer gebruik te maken van My Invoice dan verzoeken we u dit kenbaar te maken aan de Helpdesk (+32 800 9 10 11). Zij zullen uw account de-activeren.

Uiteraard kan u ook online een factuur aanvragen de dag volgend op deze van de aankopen. U kan deze aanvragen tot 3 maand na datum van het kassaticket. Uw factuur zal, éénmaal gecreëerd, 24 maand ter beschikking blijven op My Invoice.

U kan als webgebruiker uw gebruikerstype niet wijzigen. Centrale diensten kunnen dit wel doen. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met de Helpdesk. Zij zullen u graag verderhelpen.

Een BTW-nummer, eens gedefinieerd, kan niet gewijzigd worden. Indien u een ander BTW-nummer wenst te definiëren, dient u een nieuwe account aan te maken met een andere gebruikersnaam.

Als u nog geen BTW-nummer gedefinieerd hebt, kan u deze toevoegen. Noteer dan wel dat u in uw overzichtslijst zowel facturen zal hebben zonder BTW-nummer (vóór inbreng in de applicatie) als met BTW-nummer (voor alle facturen aangemaakt na de definiëring van het BTW-nummer).

Als u uw facturen met BTW-nummer gescheiden wenst te houden  van de vooraf aangemaakte facturen, raden we u aan een andere account aan te maken (met een andere gebruikersnaam).

Bij registratie krijgt u een mail ter validatie van het opgegeven emailadres. Het volstaat op de ingebouwde link te klikken om toegang te krijgen.Vindt u de mail niet terug dan kan u steeds via 'Nieuw wachtwoord aanvragen' de activatieprocedure starten. Lukt dit nog niet, contacteer dan gerust de Helpdesk op nummer +32 800 9 10 11.

Gewoonweg klikken op de link 'Nieuw wachtwoord aanvragen' en u wordt dan gevraagd uw gebruikersnaam in te geven. Daarop ontvangt u een mail die u toelaat onmiddellijk een nieuw wachtwoord te definiëren en toegang te hebben tot My Invoice.

De applicatie zorgt ervoor dat eenzelfde entiteit zich geen tweemaal kan registreren. Is uw BTW-nummer al doorgegeven en/of uw gebruikersnaam al in gebruik, dan kan er geen nieuwe account aangemaakt worden. De oplossing bestaat uit het contacteren van de Helpdesk of de winkel met de vraag uw status op 'actief' te plaatsen. U zal dan een email ontvangen. ter validatie van uw emailadres. Eenmaal gevalideerd kan u de applicatie zonder problemen van uw werkplek consulteren.

Je kan , in een eerste faze, via deze applicatie enkel facturen aanvragen voor de Hypermarkt Carrefour-winkels van Carrefour België. Voor de geactualiseerde lijst van de deelnemende winkels, verwijzen we naar myinvoice.carrefour.eu/nl/participating-stores.

Geleidelijk aan zal deze lijst uitgebreid worden tot alle Carrefour winkels.

Facturen voor aankopen in andere (niet-deelnemende) winkels, kunnen enkel aangevraagd worden aan het Onthaal van de desbetreffende winkel.

Webgebruikers kunnen enkel facturen aanmaken voor aankopen die onmiddellijk afgerekend zijn. Organisaties zoals scholen, OCMWs kunnen de toelating verkrijgen om hun aankopen later te betalen na ontvangst van een factuur. Deze facturen kunnen evenwel niet opgemaakt worden via deze applicatie. Zij kunnen enkel opgemaakt worden door het Boekhouddepartement. Eénmaal opgemaakt zijn deze wel consulteerbaar in de overzichtslijst 'Mijn facturen'.

Per kassaticket wordt er een factuur opgemaakt. Deze factuur wordt ook steeds opgemaakt op het volledige kassaticket. het is niet mogelijk om verschillende kassatickets te globaliseren op een factuur.

Een kredietnota kan wel opgemaakt worden over verschillende facturen.

In alle deelnemende winkels kan u enkel facturen laten opmaken voor de volledige kassaticket. Facturen opmaken voor bepaalde lijnen van het kassaticket zal om efficiëntieverhogende redenen niet langer meer gedaan worden. U kan best aan de kassa uw professionele en private aankopen apart afrekenen.

Indien de factuur opgemaakt wordt op de dag van de aankopen, kunnen we u geen factuur per mail sturen.
Wordt de factuur evenwel opgemaakt vanaf de dag volgend op deze van de aankopen, dan wordt de geofficialiseerde factuur u elektronisch toegezonden indien u een emailadres heeft gedefinieerd. Deze factuur zal ook beschikbaar zijn in de lijst van de aangemaakte facturen (Mijn facturen).

Facturen opgemaakt via My Invoice kunnen enkel geannuleerd worden in deelnemende winkels. Let op, er kan geen nieuwe factuur meer aangemaakt worden via My Invoice. Een nieuwe factuur zal dienen aangevraagd te worden aan de Helpdesk samen met het nummer van de intiële factuur en de daarop betrekking hebbende kredietnota.

Neen, u kan - indien u uw aankopen gedaan heeft in een Deelnemende winkel -

    • de factuur thuis opmaken via My Invoice, ofwel
    • een factuur aanvragen in gelijk welke deelnemende winkel.

U dient hiervoor wel steeds gewapend te zijn met het initiële kassaticket.

Voor zover de factuur is opgemaakt in een deelnemende winkel en deze actie plaatsgevonden heeft de dag volgend op deze van de aankopen, kan u deze factuur via deze applicatie consulteren. Is de factuur in de winkel opgemaakt op de dag van de aankopen, kan u deze niet via My Invoice consulteren. Indien u een kopij van deze laatste (factuur) wenst, raden wij u aan deze terug aan te vragen in de desbetreffende winkel.

Vooreerst is het belangrijk te noteren dat indien u gemengde aankopen doet (zowel privé als professioneel), u twee kassatickets laat opmaken. Eén zal alle professionele aankopen hernemen en het andere zal de privé-aankopen groeperen. Facturen worden steeds opgemaakt op basis van het volledige kassaticket dus toch best even nakijken vooraleer u afrekent.

Indien u ook facturen wenst voor uw privé-aankopen, zal u naast uw professionele account een privé-account (met verschillend emailadres) dienen aan te maken. De facturen op uw professionele account zullen uw BTW-nummer hernemen (indien gedefinieerd) en kunnen een ander facturatieadres bevatten. Uw privé-aankopen zullen geen BTW-nummer bevatten.

Facturen en kredietnota’s die aangemaakt zijn met deze applicatie (online of in de winkel) zullen gedurende 24 maanden na kassaticketdatum beschikbaar blijven.

Facturen die online of in de winkels aangemaakt zijn, zijn consulteerbaar op My Invoice. Enkel de facturen die op de dag van de aankopen gecreëerd zijn in de winkel kunnen niet online geconsulteerd worden. Indien u van deze laatsten een kopie wenst, dient u zich tot de winkel te wenden waar u uw aankopen heeft verricht en waar de factuur desgevallend is opgemaakt

Facturatieadressen kunnen aangemaakt of aangepast worden in het luik 'Mijn coördinaten - Ander facturatieadres'.

Let op , éénmaal een factuur aangemaakt is kan deze niet meer op een ander adres aangemaakt worden. Best is eerst het nieuwe facturatieadres te definiëren in My Invoice vooraleer u een faktuur aanmaakt.

U dient eerst een account aan te maken op MyInvoice. Eenmaal de account gecreëerd is en u heeft uw emailadres bevestigd, kan u de ticketreferentie ingeven. U kan steeds uw eigen referentie meegeven of voor een ander facturatieadres opteren (opgepast, we raden u aan uw andere facturatieadressen al meteen te definiëren bij aanmaak van de account). Dit zal het creatieproces van uw factuur later vergemakkelijken.

Na ingave van de zes verplichte velden, wordt de factuur meteen aangemaakt en getoond. U kan deze meteen afdrukken. Nadien vindt er een digitale handtekening plaats waardoor het document geofficialiseerd wordt. Dit laatste document wordt u sowieso via mail na creatie ervan opgestuurd naar het emailadres dat u gedefinieerd heeft als uw gebruikersnaam. Uiteraard zal de aangemaakte factuur consulteerbaar zijn over een periode van 24 maanden in het overzicht van gecreëerde facturen en kredietnota’s.

 

Facturen kunnen via deze applicatie aangevraagd worden vanaf de dag volgend op deze van de aankopen. U kan een factuur aanvragen tot 3 maand na datum van het kassaticket.

U kan de goederen steeds terugbrengen in één van de deelnemende winkels. Het hoeft daarom niet de winkel te zijn waar u de initiële aankoop heeft gedaan. Alle deelnemende winkels kunnen een kredietnota opmaken. Let wel; u dient wel een kopij van het initiële kassaticket of factuurnummer te bezorgen.

Een kredietnota kan opgemaakt worden tot 15 maanden na datum het kassaticket.

Kredietnota’s kunnen enkel aangemaakt worden in een Carrefour-winkel. U kan deze uiteraard niet thuis via deze applicatie aanvragen. Indien u zich naar één van de deelnemende winkels begeeft met het te retourneren product samen met het initiêle kassaticket of het factuurnummer, kan men een kredietnota opmaken. Deze kredietnota zal u ook toegezonden worden via email eens ze digitaal gehandtekend is. Uiteraard krijgt u al een papieren kredietnota in de winkel. Uw kredietnota is nadien 24 maand consulteerbaar in My Invoice onder het luik 'Mijn facturen'.

Als de kredietnota opgemaakt is op de dag van de aankopen, kan je deze niet online consulteren. Een kopie ervan kan steeds aangevraagd worden in de desbetreffende winkel.

U kan de barcode scannen met uw smartphone met specifieke applicaties zoals bijv FidMe. De ingescande barcode dient u dan eenvoudigweg te laten scannen aan de kassa.

Indien u uw kaart verloren bent, kan u uw kaart deactiveren of meteen een nieuwe kaart aanvragen. de oude kaart wordt dan automatisch gedeactiveerd.

U laat de kaart scannen aan de kassa van een deelnemende winkel en de volgende morgen zit de factuur in uw mailbox. U hoeft dus niet meer in te loggen op My Invoice. Noteer evenwel dat alle facturen aangemaakt via uw kaart ook automatisch zullen toegevoegd worden aan uw lijst van facturen

Indien u uw kaart vergeten bent, kan u nog steeds een factuur aanvragen door in te loggen op My Invoice en in het luik 'Aanmaken factuur' de gegevens van het kassaticket te informeren.

Enkel bedrijven en organisaties dienen over een My Invoice card te beschikken.

My Invoice Cards kan je online aanvragen. Ook aan de welkomdesk van een deelnemende winkel kan je een My Invoice Card kit bekomen.
Online heb je de keuze tussen een gedematerialiseerde kaart en een fysieke kaart. Kies je voor de levering van een fysieke kaart, dan word je al meteen een nummer toegekend dat al bruikbaar is in de winkel. De kaart ontvang je na +/- 1 week.